foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

OSNOVI ELEKTRONIKE

1. Koji je simbol na slici?

entry test sl 11a) stalni kondenzator,

b) elektrolitski kondenzator,

c) promjenljivi kondenzator,

d) trimer kondenzator.

2. Koju veličinu u elektrotehnici označavamo s L?

a) Dužinu,

b) induktivitet,

c) snagu,

d) kapacitet.

3. Koja je jedinica za mjerenje induktiviteta?

a) Farad (F),

b) Henri (H),

c) Jačina magnetskog polja (H),

d) Hertz (Hz).

4. Koliki je ukupan induktivitet tri serijski povezane zavojnice s induktivitetima: L1= 1 H, L2= 2 H, L3= 3 H ?

a) 0,55 H,

b) 1,50 H,

c) 3,00 H,

d) 6,00 H.

5. Koji je od navedenih materijala tipičan predstavnik poluprovodnika?

a) Kiselina,

b) voda,

c) silicijum

d) teflon

6. Da li zavojnica predstavlja velik otpor za električnu struju?

a) Zavojnica ne predstavlja otpor,

b) da, ali samo za struje visoke frekvencije,

c) da, ali samo za istosmjernu struju,

d) ne.

7. Koja od slijedećih tvrdnji kod paralelno spojenih otpornika nije tačna?

a) Napon na svim otpornicima je isti,

b) ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji,

c) struja u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima,

d) ukupan otpor jednak je zbiru pojedinih otpora.

8. Koji je simbol na slici?

a) sentry test sl 10talni kondenzator,

b) elektrolitski kondenzator,

c) promjenljivi kondenzator,

d) trimer kondenzator.

9. Želimo izmjeriti struju kroz opterećenje. Ampermetar priključimo:

a) serijski,

b) umjesto opterećenja,

c) paralelno,

d) nije bitno kako ćemo priključiti ampermetar.

10. Poželjno je da ampermetar ima:

a) što veći unutrašnji otpor,

b) nelinearnu skalu,

c) što manji unutrašnji otpor,

d) što manju skalu,

11.  Koji je simbol na slici?

entry test sl 10 a) Stalni kondenzator,

b) Elektrolitski kondenzator,

c) Promjenljivi kondenzator,

d) Trimer kondenzator.

12. Koji je simbol na slici?

entry test sl 6a) vazdušna zavojnica,

b) promjenljiva zračna zavojnica,

c) zavojnica s jezgrom,

d) vazdušna  zavojnica s jezgrom.

13. Jedinica za mjerenje električne struje je:

a) amper.

b) om.

c) farad.

d) volt.

14. Koji element prikazuje simbol?

entry test sl 16a) Dioda.

b) zener dioda,

c) fotodioda

d) varikap dioda

15. Koji element prikazuje simbol?


entry test sl 15
a) dioda,

b) zener dioda,

c) fotodioda,

d) varikap dioda.

Previous Next