foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PREDAJNICI I PRIJEMNICI

1. Šta su električni oscilatori?

a) To su izvori naizmenične struje ili napona određene frekvencije.

b) To su izvori jednosmernih struja ili napona.

c) To su sklopovi za pretvaranje frekvencije u napon.

d) To su stabilizatori jednosmernih napona.

2. Nemodulisana telegrafija se označava sa?

a) FM,

b) RTTY,

c) SSB,

d) CW.

3. Kod prijemnika se pojačalo visokih frekvencija (RF pojačanje) nalazi:

[option 1/] a) na ulazu prijemnika,

[option 2/] b) na izlazu prijemnika,

[option 3/] c) iza 1. miksera,

[option 4/] d) iza 2. miksera.

4. Koja je uloga ispravljačkog filtra u ispravljaču?

5. Koja vrsta modulacije nije digitlna vrsta modulacije?6. Nosilac frekventno modulišemo. Šta mijenjamo pri postupku modulacije?7. Koja je uloga stepena za odvajanje u radio-predajniku ?

a) Smanjenje uticaja smetnji od električnih uređaja

b) Smanjenje uticaja izlaznog stepena na stabilnost rada oscilatora

c) Smanjenje temperature izlaznog stepena

d) Mogućnost priključenja više predajnih antena

8. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKT područjima ?

9. Na slici je blok šema?

entry test sl 21

10. Sklop na slici je?

entry test sl 23[option 1/] a) Blok šema prijenika s direktnom konverzijom

[option 2/] b) Blok šema prijemnika superheterodinskog prijemnika

[option 3/] c) Blok šema FM predajnika

[option 4/] d) Blok šema SSB predajnika

11. Koja je uloga izlaznog stepena predajnika

a) Oslabiti signal do zahtijevanog nivoa,

b) omogućiti što veći uticaj sledećeg stepena na oscilator,

c) pojačati izlazni signal do zahtijevanog nivoa ,

d) demodulisati amplitudno modulisani signal.

12. Frekvetna modulaciju se označava sa:?

a) RTTY,

b) LSB,

c) FM,

d) FSK.

13. Sta je radio stanica (u skladu s ITU Radio Regulations)?

a) Radio stanica je radio predajnik i radio prijemnik, ugradjeni u zajedničko kućište.

b) Radio stanica je jedan ili više predajnika ili prijemnika ili kombinacija predajnika i prijemnika, uključujuci i dodatne uredjaje, koji su potrebni na jednom mjestu za obavljanje službe radio-komunikacija. radiokomunikacijske službe.

c) Radio stanica je stručno ime za predajnik.

d) Radio stanica je oznaka, koja se nalazi, na skali radio prijemnika.

14. Prenos nepokretne slike na amaterskim frekventnim područjima označavamo: ?

a) RTTY,

b) ATV,

c) SSTV,

d) PSK 31.

15. Šta je PACKET RADIO ?

a) radioamaterska bežična računarska mreža koja radi po protokolu AX-25,

b) ručna radio stanica,

c) računarska stanica povezana s računarom koja prima Morseove znakove,

d) radioamaterski sistem za veze u vanrednim situacijama.

Previous Next
User Details