foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

PROPAGACIJE

1. Koje područje jonosfere ima najvažniju ulogu u HF komunikacijama na velike udaljenosti?2. Da li se UKT (VHF) talasi u normalnim uslovima odbijaju od jonosfere?3. Komunikacije preko komunikacijskih satelita i one sa svemirskim letjelicama mogu se održavati u dijelu spektra:4. Koji su glavni slojevi jonosfere?5. Da li aktivnost sunca utiče na prostiranje kratkih talasa?6. Kako nazivamo pojavu, kada u E sloju nastane područje sa velikom koncentracijom elektrona?7. Tokom dana u jonosferi postoje slojevi?8. Za koje talase je karakteristično jonosfersko i prostorno prostiranje?9. Za horizontalno polarisan elektromagnetski talas vrijedi:10. Kako se zove talas koji se prostire po površini zemlje?11. Koji je od navedenih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?12. Kod prostiranja talasa susrećemo se pojavom mrtve zone. Šta je mrtva zona?13. Kako označavamo najvišu frekvenciju talasa, koja se odbila od jonosfere, pri čemu je upadni ugao manji od 90°?14. Šta je glavni uzrok za nastanak elektrona i jona u jonosferi?15. Najvišu frekvenciju talasa koja pod pravim uglom dođe do jonosfere i od nje se odbije zovemo:Previous Next
User Details