foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

OBAVEZNI DIO ISPITNOG PROGRAMA

Obavezni dio ispitnog programa za CEPT klasu je usaglašen sa CEPT preporukom T/R 61-02

Ispitna pitanja za radio-amaterski kvalifikacioni ispit mogu biti zasnovana samo na obaveznom dijelu ispitnog programa, na taj način što će kandidati imati bar jedno pitanje iz svake navedene podgrupe (podgrupa je obilježena arapskim brojevima, npr. 1.Električna, elektromagnetna i radioteorija, 2.Komponente...i sl.)

        SADRŽAJ OBAVEZNOG DIJELA ISPITNOG PROGRAMA ZA CEPT KLASU

         A) TEHNIČKI SADRŽAJ

 • 1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETNA I RADIOTEORIJA
  - Provodnost
  - Izvori elektriciteta
  - Električno polje
  - Magnetno polje
  - Elektromagnetno polje
  - Sinusoidni signali
  - Nesinusoidni signali i šum
  - Modulirani signali
  - Snaga i energija
  - Digitalna obrada signala (DSP)

 • 2. KOMPONENTE
  - Otpornik
  - Kondenzator
  - Kalem
  - Primjena i upotreba transformatora
  - Dioda
  - Tranzistor
  - Disipacija toplote
  - Druge komponente

 • 3. ELEKTRIČNA KOLA
  - Kombinacija komponenata
  - Filter
  - Napajanje
  - Karakteristike prijemnika
  - Detektori
  - Oscilatori
  - Fazno zatvorena petlja (PLL)
  - Diskretni vremenski signali i sistemi (DSP sistemi)

 • 4. PRIJEMNICI
  -Vrste prijemnika
  -Blok-dijagrami
  -Operacija i funkcija
  -Karakteristike prijemnika

 • 5. PREDAJNICI
  -Vrste predajnika
  -Blok-dijagrami
  -Operacija i funkcija narednih faza u radu
  -Karakteristike predajnika

 • 6. ANTENE I PRENOSNI VODOVI
  - Vrste antena
  - Karakteristike antena
  - Prenosni vodovi

 • 7. PROPAGACIJA
  - Poznavanje prostiranja radioemisija

 • 8. MJERENJA
  - Vrste mjerenja i mjerne veličine
  - Mjerni instrumenti

 • 9. SMETNJE I OTPORNOST NA SMETNJE
  - Razumijevanje smetnji koje proizvodi radioamaterska oprema prema trećim licima
  - Smetnje koje može da trpi radioamaterska oprema od drugih izvora
  - Smetnje na ostaloj elektronskoj opremi Uzrok smetnji na elektronskoj opremi

 • 10. MJERE ZAŠTITE
  - Mjere fizičke zaštite od smetnji
  - Mjere zaštite od rizika za zdravlje i život (strujni udar, grom, požar i sl.)

         B) NACIONALNA I MEĐUNARODNA OPERATIVNA PRAVILA I PROCEDURE

 • 1. RADIOAMATERSKI SAOBRAĆAJ
  - Fonetsko predstavljanje domaće i engleske abecede
  - Q-kod
  - Operativne skraćenice
  - Međunarodne oznake za nesreće, saobraćaj u slučaju opasnosti i prirodnih katastrofa
  - Pozivni znaci
  - Frekvencijski opsezi, IARU podjela opsega
  - Društvena odgovornost

         C) BiH I MEĐUNARODNI PROPISI U VEZI SA RADIOAMATERSKOM SLUŽBOM

 • 1. OBAVEZUJUĆI PROPISI

 • 1.1. Radiopropisi ITU Propisi CEPT
  - Zakonski i podzakonski akti i uslovi dozvole u BiH