foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz domaćih i međunarodnih pravila, procedura i propisa sadrži ukupno 29 pitanja (obuhvaćena poglavlja B i C plana i programa za obuku)  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 25 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu atispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koja skraćenica znači „Opšti poziv“?2. Skraćenica RX znači:3. Kako je u Bosni i Hercegovini regulisan rad radio-amatera operatora?4. Kojom se kraticom označava univerzalno koordinirano vrijeme?5. Šta je HAM SPIRIT?6. Koja skraćenica označava frekventnu modulaciju?7. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRN?“?8. Koja se međunarodna organizacija koja djeluje u okviru UN bavi tehničkim napretkom i razvojem telekomunikacija, međunarodnom saradnjom u cilju koordinacije, unapređenja i racionalnog korišćenja svih vrsta telekomunikacija?9. Koji je uobičajeni način slanja QSL kartica?10. Da li je suprotno propisima ako radio-amater emituje izvan frekventnih opsega predviđenih za radio-amatere?11. Frekvencija 145.575 MHz je namjenjena za:12. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QTH?“?13. Ko u Bosni i Hercegovini izdaje dozvole za korištenje radio-amaterskog znaka?14. Radio-amater E70AB otputovao je u Austriju. Ima važeću CEPT licencu. Tokom putovanja oglašavat će se iz automobila u skladu s CEPT preporukom T/R 61-01 kao:15. Šta je radio-stanica (prema ITU Radio Propisima)?16. Kolika je razlika TX i RX frekvencije repetitora (SHIFT) koji se koriste u BiH na 70 cm opsegu?17. Koji je opseg frekvencija označen skraćenicom VHF?18. Na kojim frekventim opsezima mogu da rade sa svojom radio stanicom radio-amateri NOVICE klase u BiH?
19. Koje značenje ima poruka sa kraticom “QRM”?20. Šta su telekomunikacije?User Details