foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kako se naziva jedinica za induktivnost?2. Povećanje snage predajnika za 3 dB znači:3. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:4. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:5. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:6. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?7. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?8. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:9. Izračunajte napon na otporniku R u šemi.
slika a2q2910. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?11. Mjerna jedinica [W] označava električnu:12. Selektivnost prijemnika je dobra:13. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:

b) uvijek je dozvoljeno,

14. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:15. RF stepen u kom se stvaraju harmonici mora biti:16. Kako nazivamo svojstvo materije da se odupire provođenju električne struje?17. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?18. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?19. Koja je od navedenih materija provodnik?20. Koliki je ukupan otpor strujnog kola na slici?
otpornik 221. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:22. Koju ulogu ima transformator u napajanju?23. Kojim se slovom označava električni napon?24. Električni potencijal se mjeri jedinicom:25. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?26. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:27. Koja je od navedenih materija izolator?28. Da li Sunčeva aktivnost utiče na širenje kratkih talasa?29. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:30. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?31. Da li doba godine i doba dana utiču na širenje kratkih talasa?32. Princip rada transformatora se zasniva na:33. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?34. Šta je VFO?35. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:36. Izračunajte vrijednost struje I3 na slici!
slika a2q2837. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:38. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?39. Atomsko jezgro čine:40. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:41. Električni dipol je:42. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:43. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?44. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?45. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?46. Šta prikazuje slika?
slika a4q6447. Pomoću kojeg detektora možemo demodulisati FM signal?48. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?49. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?50. Koja je bitna karakteristika zvučnika?Previous Next