foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Jedinica za kapacitet je:2. Izračunajte vrijednost struje I3 na slici!
slika a2q283. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
4. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 95. Kojim se slovom označava električni napon?6. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?7. Kako nazivamo svojstvo materije da se odupire provođenju električne struje?8. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:9. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?10. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?11. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:12. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?13. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?14. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:15. Koja je od navedenih materija provodnik?16. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:17. Princip rada transformatora se zasniva na:18. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:19. Selektivnost prijemnika je dobra:20. Koliki je ukupan otpor strujnog kola na slici?
otpornik 221. Da li doba godine i doba dana utiču na širenje kratkih talasa?22. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:23. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?24. Šta je radio predajnik?25. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:26. Šta je SSB filter?27. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?28. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?29. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?30. Koju ulogu ima transformator u napajanju?31. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:32. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?33. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:34. U kojem stepenu kratkotalasnog prijemnika direktnim miješanjem najviše pojačavamo primljeni signal?35. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?36. Od čega zavisi efikasnost antene?37. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?38. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?39. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:40. Šta je to vještačka antena?41. Koliki je ukupan dobitak sistema na slici?
slika a2q3542. U svrhu prijema radio signala antena:43. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?44. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:45. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:46. Šta prikazuje slika?
slika a4q6447. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?48. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:49. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:50. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?Previous Next