foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
2. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?3. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?4. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:5. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:6. Radio-amaterski predajnik radi u području 7MHz. Treći harmonik upada u:7. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:8. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?9. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?10. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?11. Povećanje snage predajnika za 3 dB znači:12. RF stepen u kom se stvaraju harmonici mora biti:13. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?14. Šta znači PEP oznaka?15. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:16. Izračunajte napon na otporniku R u šemi.
slika a2q2917. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?18. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?19. Koja je od navedenih materija provodnik?20. Koju ulogu ima transformator u napajanju?21. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?22. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?23. Sa Vatmetrom se mjeri:24. Šta je SSB filter?25. Da li doba godine i doba dana utiču na širenje kratkih talasa?26. Međusobno povezani atomi nazivaju se:27. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?28. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:29. 46. Šta su električni filteri?30. U svrhu prijema radio signala antena:31. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?32. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:33. Koliki je ukupan dobitak sistema na slici?
slika a2q3534. Jedinica za mjerenje frekvencije je:35. Refleksija 0 znači:36. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:37. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?38. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:39. RF stepeni u kojima se stvaraju harmonici moraju biti:40. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?41. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?42. Šta predstavlja simbol?
entry test sl 743. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:44. Električni potencijal se mjeri jedinicom:45. Izračunajte vrijednost struje I3 na slici!
slika a2q2846. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?47. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?48. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?49. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 550. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?Previous Next