foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:2. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:3. Jedinica za mjerenje frekvencije je:4. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?5. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:

b) uvijek je dozvoljeno,

6. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?7. Od čega zavisi efikasnost antene?8. Mjerna jedinica [W] označava električnu:9. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:10. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?11. Jedinica za kapacitet je:12. Šta je VFO?13. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?14. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?15. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?16. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?17. Električni potencijal se mjeri jedinicom:18. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?19. Refleksija 0 znači:20. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?21. Jedinica za električnu snagu je:22. Kojim slovom označavamo električnu struju?23. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?24. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?25. Koja je bitna karakteristika zvučnika?26. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?27. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?28. Kojim se slovom označava električni napon?29. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?30. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:31. Kako se naziva jedinica za induktivnost?32. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:33. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:34. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?35. Jedinica za induktivnost je:36. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:37. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
38. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:39. Šta je radio predajnik?40. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?41. Izračunajte vrijednost struje I3 na slici!
slika a2q2842. Koliki je ukupan otpor strujnog kola na slici?
otpornik 243. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:44. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:45. Povećanje snage predajnika za 3 dB znači:46. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:47. Predajne i prijemne karakteristike jedne antene su:48. Električna struja nastaje pod uticajem:49. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
50. Šta je to vještačka antena?Previous Next