foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 68 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 30 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

 

1. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:2. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?3. Šta je električna struja?4. Kojim se slovom označava električni napon?5. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?6. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?7. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?8. Količina eletriciteta mjeri se jedinicom:9. Koja je bitna karakteristika zvučnika?10. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?11. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?12. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?13. Šta je radio predajnik?14. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?15. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?16. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?17. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?18. Međusobno povezani atomi nazivaju se:19. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:20. Kako procjenjujemo snagu signala koju procjenjuje S-metar ako njegova snaga prelazi nivo S9?21. Atomsko jezgro čine:22. Jedinica za električnu snagu je:23. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?24. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:25. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?26. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:27. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?28. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
29. Sa Vatmetrom se mjeri:30. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?Previous Next